Tag-arkiv: bryggerier

Bryggeriet der aldrig bryggede øl

Aktieselskabet Trekroner Bryggeri blev stiftet i 1898 og året efter stod et store bygningskompleks klar til at brygge overgæret øl på Trekronergade (dengang Bryggerivej). Bygninger blev tegnet af arkitekt Caspar Leuning Borch (1853-1910).

I Nationaltidende 22. juni 1898 var der trykt en “Indbydelse til Tegning af Aktier og Obligationer i Aktieselskabet “Bryggeriet Trekroner””. Her kunne københavnerne læse at “der er stiftet et Aktieselskab med det Formaal at drive Produktion af overgjærdet Øl.” Og senere i samme annonce: “Bryggeriet vil blive anlagt efter de nyeste og bedste Principer, hvorved paa den ene Side vil vindes Garanti for Fremstillingen af et godt og ensartet Produkt og paa den anden Side opnaaes Fordelene ved en rationel økonomisk Drift.”

Annonce. Nationaltidende 22. juni 1898.

Inden Trekroner Bryggeri kom i gang med produktionen blev selskabet opkøbt af De forenede Bryggerier, der derved kvalte en kommende konkurrent i fødslen. I en årrække blev bygningerne anvendt til maltgøreri.

Trekroner Bryggeri set fra syd.

Den 15 juni 1899 kunne læserne i avisen Dannebrog læse artiklen “De forenede Bryggerier – Generalforsamling paa Tirsdag: “Hvad angaar Kjøbet af Bryggeriet “Trekroner”, er der meget delte meninger blandt Aktionærerne. Det nye Bryggeri er endnu ikke færdigt; det har altsaa ingen Kundekreds, og ingen Mo’ers Sjæl kan vide, at hvad Værdi eller Betydning det kan være for “De forenede Bryggerier” at erhverve dette Aktiv, der i det højeste kan betragtes som en Fremtidsmulighed.”
I artiklen kommer det desuden frem, at “Kjøbet af “Trekroner” er det Offer, der skal bringes visse vrede Guder for at faa gjennemført en Forhøjelse af Ølprisen. Forklaringen hartili skal være den, at Hr. Kühle, der sammen med Apotheker Alfr. Benzon og Overretssagfører Zeuthen o.fl. danner det endnu ufærdige Bryggeris tilkommende Bestyrelse, er en Broder til Gl. Carlsbergs Chef, Kaptejn van de Aa Kühle, men hvem Etatsraad Haurowitz ikke stod paa en saadan Fod, at der mellem dem kunde føres nogen Forhandling om en Prisforhøjelse til delvis Dækning af Ølskatten.”

Bryggeriet Trekroner gengivet fra bogen “De Forenede Bryggerier 1891-1916”. Det er hovedbygningen, som her ses bagerst, der stadig kan ses i Valby.

Generalforsamlingen blev afholdt og dagen efter (den 21. juni 1899) skrev Frederiksborg Amts Avis om De forenede Bryggeriers Generalforsamling: Kjøbet af Hvidtølsbryggeriet “Trekroner” anbefaledes af Højesteretssagfører B. G. C. Jensen og Bankdirektørerne Larsen og Heide og fraraadedes af Direktør Sloman og Overretssagfører Alfred Christensen.”
Flertallet var for erhvervelse af Trekroner Bryggeri, hvorfor det blev køb og hvorfor produktionen af øl aldrig blev til noget, selv om bygningerne stod klare kort efter.

Karl Mayer skriver i De Forenede Bryggerier 1891-1916 (Levison, 1916): “Der bestod paa dette Tidspunkt et ret spændt Forhold mellem De forenede Bryggerier og Carlsberg Bryggerierne, men disse sidste var ved en Overenskomst forpligtede til ikke at anlægge og drive noget Overgæringsbryggeri og var saaledes forhindrede fra at udvide Konkurrencen til ogsaa at omfatte dette Omraade. Men mente derimod, at der intet var til Hinder for, at Carlsberg Bryggerierne kunne støtte et nyt anlagt Hvidtølbryggeri ved Anbefalinger til sine egne Kunder, og det var Forventning om saadan Støtte, at Bryggeriet, hvis ene Bestyrelsesmedlem var Broder til Direktør Kühle paa Gl. Carlsberg, blev anlagt.”

I 1915 solgte De forenede Bryggerie huset til M. I. Balling’s Sønner og et ubebygget areal blev solgt til Anders A. Pindstoftes Maskinfabrik. Balling anvendte bygninger frem til 1961. Frem til 1986-87, hvor bygningerne var nedrivningstruede, lejrede forskellige småvirksomheder sig ind.
Et lokalt initiativ, blandt andet initieret af forfatter Peter Olesen, reddede bygningerne, så vi stadig kan nyde Caspar Leuning Borch skønvirkearkitektur på Trekronergade.

Bibliotek.dk: “De Forenede Bryggerier 1891-1916” af Karl Meyer (1916)